Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การทำทางสัญจรรถยนต์ในโปรแกรม Twinmotion

การทำทางสัญจรรถยนต์ในโปรแกรม Twinmotion

TT Twinmotion_16_09_01

เมื่อเรานำ Model เข้ามาทำงานใน Twinmotion แล้ว จากไฟล์ 3D ทั่วไป เช่น skp ,3ds เราสามารถตกแต่งบรรยากาศภายนอกให้กับ Model รวมถึงรถสัญจรวิ่งไป-มาก็ทำได้เช่นกันตามวิธีการต่อไปนี้

TT Twinmotion_16_09_02

ถนนบน Model นี้เป็นทาง 3 แยก

TT Twinmotion_16_09_03

เริ่มจากเลนแรกก่อน โดยคำสั่งที่ใช้ในการ สร้าง Path จะอยู่ที่

1.Populate ตามหัวข้อคำสั่งด้านล่าง

2.เลือก VEHICLES (รถยนต์)

3.ติกเลือก icon คำสั่ง DRAW PATH เพื่อเริ่มคำสั่งวาดเส้นทาง

4.จากนั้นทำการ Click ซ้าย ลงไปเป็นจุดๆ เพื่อให้รถยนต์วิ่งตามตำแหน่งที่เรา Click เมื่อต้องการสิ้นสุดเส้นทางให้ Click ขวา

TT Twinmotion_16_09_04TT Twinmotion_16_09_05

เมื่อเราต้องการกลับมาแก้ไขตำแหน่งของ เส้นทางเดินรถยนต์

1.ให้กด F7 เพื่อแสดงเส้นทางเดินรถ

2.ใช้ Mouse Click ซ้าย ให้โดนเส้น

TT Twinmotion_16_09_06

3.จากนั้นเราสามารถแก้ไขตำแหน่งของเส้นทางได้ หรือทำการ Edit เพิ่มเติมได้

TT Twinmotion_16_09_07

วิธีให้รถวิ่งในทิศตรงข้าม

1.ทำการคลิกเพื่อเปิดคำสั่ง Advance ขึ้นมาจากจอทำงานด้านขวามือ

TT Twinmotion_16_09_08

2.ต้องการให้รถวิ่งในทิศทางอีกฝั่งให้ติก Reverse จากแถบคำสั่ง ด้านขวา

TT Twinmotion_16_09_09

เมื่อต้องการแก้ไขจำนวน LANES

1.ทำการ Click Slide Option หัวข้อ NUMBER OF LANES จาก 1 เป็น 2 จะได้รถวิ่ง 2 เลน

TT Twinmotion_16_09_10

2.รูปที่ 2 แก้เป็น 3 ในถนนเส้นตรงข้าม ให้เป็น 3 เลน

TT Twinmotion_16_09_11

การแก้ไขเพิ่มเติม

TT Twinmotion_16_09_12

1.LANES OFFEST = ระยะห่างระหว่างเลน

2.DENSITY = ความหนาแน่นของจำนวนรถยนต์ ตามพื้นที่เส้น โดยคิดเป็นจำนวนเปอร์เซนต์ต่อพื้นที่เส้น

3.SPEED = ความเร็วของรถยนต์ หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง

การแก้ไขความโค้งเส้น เมื่อทำการ Draw Path ไปแล้ว

1.ทำการ Add Control Point โดยการติก Icon คำสั่ง

TT Twinmotion_16_09_13

2.นำ Mouse ไปติกที่เส้นเพื่อเพิ่ม Control Point

TT Twinmotion_16_09_14

3.ทำการขยับตำแหน่ง Control Point ให้ตรงตามเลน

TT Twinmotion_16_09_15

TT Twinmotion_16_09_16

เท่านี้เราก็สามารถทำการสัญจรรถยนต์ด้วยการพื้นฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานอื่นๆได้ กับโปรแกรมที่เน้นการน้อย Click อย่าง Twinmotion

VDO ขั้นตอนการใช้คำสั่ง