Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การประยุกต์ใช้กับงานบริหารทรัพย์สิน

การประยุกต์ใช้กับงานบริหารทรัพย์สิน

งานดูแลอาคารหรือ FM (Facility Management) การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาคาร พื้นที่อาคารหรือว่าจะเป็นที่ดิน และส่วนประกอบของอาคาร เช่น เครื่องกลต่างๆ ที่ใช้ในอาคาร เฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง ก๊อกน้ำ โถส้วม เป็นต้น

วันนี้จะนำเสนอตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรโดยใช้โปรแกรม ArchiCAD โดยที่เราได้ขึ้นตัวอาคารในโปรแกรม ArchiCAD และวางสิ่งของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เพื่อที่เราจะนำเก็บเป็นข้อมูล (Data) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เช่น จำนวน วันเริ่มใช้งาน วันที่หมดอายุใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้งของเฟอร์นิเจอร์โดยมีวิธีการดังนี้

1.นำแบบออฟฟิศที่จะใช้ในการตรวจสอบ

TT ArchiCAD_16_09_01

2.ระบุรหัส (Code) เพื่อที่จะจำแนกสิ่งของต่างๆโดยที่เราเลือกสิ่งของที่ต้องการระบุรหัส แล้วไปที่ Setting Dialog

TT ArchiCAD_16_09_02

3.ไปที่หัวข้อ Tags and Categories แล้วไปใส่รหัสในช่องของ ID

TT ArchiCAD_16_09_03

4.เมื่อระบุรหัสเสร็จแล้วให้ไปที่ Schedules ด้านขวามือ และสร้างหัวข้อสำหรับบอกรายละเอียดของสิ่งของขึ้นมา

TT ArchiCAD_16_09_04

5.โดยอันนี้เป็นตัวอย่างการบอกรายละเอียดสิ่งของทุกอย่างที่เหมือนกันจะรวมกัน เราจะทำการแบ่งสิ่งของโดยใช้รหัส (Code) ในการแบ่งสิ่งของที่เหมือนกัน โดยเราจะเพิ่มหัวข้อในการแสดงรหัส (Code) ได้ที่หัวข้อ Scheme Setting

TT ArchiCAD_16_09_05

6.แล้วคลิกไปที่ Add…

TT ArchiCAD_16_09_06

7.เพิ่มหัวข้อ Full Element ID แล้วกด Add

TT ArchiCAD_16_09_07

8.หัวข้อ Full Element ID ก็จะแสดงขึ้นมาในตาราง

TT ArchiCAD_16_09_08

9.โต๊ะที่มีการซ้ำกัน ก็จะแบ่งตามรหัสที่เราใส่เข้าไป

TT ArchiCAD_16_09_09

10.เราสามารถทำการเช็คว่าโต๊ะอยู่ส่วนในของ Plan โดยการเลือกโต๊ะที่ต้องการเช็ค แล้วคลิกที่ Select on Floor Plan

TT ArchiCAD_16_09_10

จากนั้นโปรแกรมจะทำการแสดงตำแหน่งโต๊ะที่เราเลือกในหน้า Plan

TT ArchiCAD_16_09_11

11.เราสามารถทำการเช็คว่าโต๊ะอยู่ส่วนในของ 3D โดยการเลือกโต๊ะที่ต้องการเช็ค แล้วคลิกที่ Select in 3D

TT ArchiCAD_16_09_12

จากนั้นโปรแกรมจะทำการแสดงตำแหน่งโต๊ะที่เราเลือกในหน้า 3D

TT ArchiCAD_16_09_13

เราสามารถนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารจัดการทรัพยากรอาคารได้ไม่เฉพาะในส่วนของออฟฟิศ เรายังสามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่างๆได้ เช่น โรงแรม โรงงาน เป็นต้น

By Mr.Kreetha Buaradok Technical Support A/E/C 3D