Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การสร้างหินน้ำตกด้วย ArchiCAD

การสร้างหินน้ำตกด้วย ArchiCAD

สำหรับการใช้งาน AC16 ในการสร้างวัสดุที่มีความโค้งเว้าจะมีความง่ายขึ้นมากกว่าเวอร์ชั่นเก่าๆ อย่างมาก เนื่องจากมีคำสั่งในการปั้น Mass ต่างๆ ซึ่งสำหรับ Tip นี้เราจะใช้ Morph Tool ในการสร้างหินน้ำตกในสวน โดยใช้ขั้นตอนดังนี้

1. ใช้คำสั่ง Morph Tool เขียน Mass เป็นก้อนเหลี่ยมๆ ตามต้องการ

2. ใช้การกด Shift และ Control เพื่อเลือกด้านของ Mass ที่ต้องการปรับเปลี่ยนวัสดุ โดยเลือกวัสดุให้เป็นน้ำ

3. เลือก Mass ที่ปั้นและใช้คำสั่ง Design >>Modify Morph >>Smooth & Merge Faces

4. เลือกรูปแบบการปรับ Smooth และกด OK

5. Mass ที่ปั้นขึ้นจะทำการปรับโค้งให้เราเอง

เท่านี้เราก็สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งสวน หรือนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นๆ ของงานได้

– See more at: http://www.applicadthai.com/business/tips-tricks/creating-a-ro