Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การใส่แสง IES Light ใน Artlantis

การใส่แสง IES Light ใน Artlantis

คำสั่งการใส่แสง IES Light ใน Artlantis 6 เราสามารถนำไฟล์รูปแบบของแสงไฟนามสกุลไฟล์ .ies จากนอกตัวโปรแกรมที่ให้มาใส่เพิ่มเติมได้

ค่าแสง IES < Illuminating Engineering Society > เป็นค่าแสงที่ทางผู้ประดิษฐ์หลอดไฟได้ทำการจำลองค่าความสว่างขนาดและทิศทางของไฟประดิษฐ์เพื่อทดลองคุณสมบัติของหลอดไฟ

ตัวอย่างรูปแบบของแสง IES แบบต่างๆ

TT_Artlantis_16_07_01

1.นำ File ที่ได้ทำการใส่ไฟเข้ามาใน Artlantis แล้วไปคลิกที่หัวข้อ Lights

การใส่แสง IES Light ใน Artlantis

2.เลือกไฟที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกที่รูปแบบของแสงไฟที่รูปด้านล่างทางขวาจะเป็นการเลือกแสงแบบ IES Light

การใส่แสง IES Light ใน Artlantis

3. Browse หา File นามสกุล .ies ที่เราต้องการ เสร็จแล้วกด Open

การใส่แสง IES Light ใน Artlantis

4.รูปแบบค่าของแสง IES ที่เราเลือกก็จะเปลี่ยนแทนและสามารถปรับใช้งานได้ทันที

การใส่แสง IES Light ใน Artlantis

ไฟล์.IES เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลของแสงที่มีที่มาจากการอ้างอิงไฟแบบ Downlight ที่ทางบริษัทต่างๆ ผลิตขึ้นมาขาย ไฟล์ประเภทนี้จะใช้ในงาน Architectures เสมอ ดังนั้นถ้าเราต้องการแสงที่ใช้เกี่ยวกับแสงในงาน Architectures เราต้องใช้แสงแบบ IES โดยสามารถหาโหลดได้ตามเว็บไซต์ทั่วไป

ตัวอย่าง Link Download IES light  : http://www.mrcad.com/download-free-ies-lights/

http://www.derekjenson.com/3d-blog/ies-light-profiles

http://sketchupvrayresources.blogspot.com/2011/11/download-free-ies.html

เราสามารถใส่ตำแหน่งแสงในโปรแกรม ArchiCAD ก่อนส่งออกไปโปรแกรม Artlantis ได้ โดยตัวโปรแกรม ArchiCAD จะยังจำค่าของแสง IES อยู่ และเราสามารถทำการแก้ไขได้อีกครั้งตอนส่งไปโปรแกรม Artlantis

การใส่แสง IES Light ใน Artlantis

นายกรีฑา บัวระดก Technical Support A/E/C 3D