Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / สร้างรูปดาว 3D จาก ArchiCAD

สร้างรูปดาว 3D จาก ArchiCAD

สำหรับ Tip นี้เป็นการใช้ Morph นำมาสร้างเป็น 3D โดยหลักๆ แล้วคำสั่งที่จะใช้งาน จะเป็นการแบ่งส่วนให้มีระยะเท่าๆ กัน ซึ่งการใช้งานเราสามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้