Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / Renovation in ArchiCAD

Renovation in ArchiCAD

ปัจจุบันนี้มีสิ่งปลูกสร้างมากมายทั้งที่สร้างเสร็จแล้ว รกร้าง และกำลังสร้างใหม่ทุกๆวัน Software ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะถูกเขียนคำสั่งให้เหมาะแก่การออกแบบใหม่ ซึ่งแท้จริงแล้วงานในส่วนของการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมนั้นก็มีมากมาย

Graphisoft ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานในส่วนนี้ จึงได้มีการพัฒนา Function ที่สนับสนุนการทำงานในส่วนนี้จึงพัฒนาคำสั่ง Renovation ขึ้นมา ความสำคัญของคำสั่งนี้คือสามารถเปรียบเทียบงานเก่ากับงานที่ถูกออกแบบใหม่ซึ่งสามารถตราจสอบได้ว่าแบบที่ Design ก่อนหน้าเป็นยังไง และที่ Design ใหม่เป็นยังไง สามารเช็คแบบได้และยังสามารถสรุปปริมาณงานที่รื้อและงานใหม่ได้